illem-de-ridder-verdwenen-kunstwerken-version-4-dvd-canvas-frame-pk-signed

Willem de Ridder | De Verdwenen Kunstwerken van Willem de Ridder – version 4

Willem de Ridder, De Verdwenen Kunstwerken van Willem de Ridder
Version 4
DVD, mounted on canvas on a rectangular frame, with Px ca. 20 x 20 cm
10 signed copies, 2016

€ 90,-